Konferenční prostory, firemní akce

Úvodní strana - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky firemních a reklamních zápisů, akcí a slev na internetovém portále AAAKonference.cz.

Provozovatelem internetového portálu AAAKonference.cz - dostupného na internetové adrese - www.aaakonference.cz je společnost Webadata s.r.o., se sídlem: Barvičova 66/88, 602 00 Brno.

1. Zadavatel (objednavatel) se zavazuje, dle těchto obchodních podmínek, provozovateli internetového portálu po registraci - úplné a bezvadné vytvoření prezentace, jejichž specifikace je uvedena na www.aaakonference.cz.

2. Provozovatel je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy k prezentaci firemních a reklamních zápisů a dalších reklamních prvků. To jsou např. reklamní bannery, databázové vstupy, přednostní výpisy a odkazy na jednotlivé internetové servery nebo jiné subjekty zařazené v katalogu umístěném v internetovém serveru dostupném na internetové adrese www.aaakonference.cz, a to v souladu s platnou nabídkou provozovatele a pravidly provozovatele.

3. Zadavatel (objednavatel) prezentace firemních, reklamních zápisů, akcí, slev a dalších reklamních prvků , tj. zadavatel (objednavatel) prezentace je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s provozovatelem), objednávající reklamní plochy.

4. Zadavatel (objednavatel) nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení, užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví obsažených v prezentaci, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese zadavatel (objednavatel) veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a provozovateli náhradu vzniklé škody. Zadavatel (objednavatel) prezentace dává provozovateli, současně s dodáním prezentačních podkladů, souhlas s šířením dané prezentace prostřednictvím stránek katalogu www.aaakonference.cz v rámci celosvětové počítačové sítě internet.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit zveřejnění prezentace pokud:
- nosič prezentace není v souladu s technickými požadavky provozovatele či podklady neodpovídají těmto všeobecným obchodním podmínkám,
- prezentace je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,
- reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,
- reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům provozovatele,

6. Zadavatel (objednavatel) se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za služby na základě proforma( zálohové) faktury, kterou společnost vystaví a doručí objednavateli do 14 dní ode dne potvrzení o přijetí závazné objednávky (registrace). Faktura (daňový doklad) za objednané služby bude provozovatelem objednavateli odeslána do pěti pracovních dnů ode dne uhrazení ceny včetně DPH. Uhrazením ceny se rozumí připsání částky na účet provozovateli.

7. Proforma(zálohová) faktura má splatnost 14 dní ode dne jejího doručení objednavateli, není-li smluvně sjednáno jinak.

8. Platby budou výlučně prováděny převodem na bankovní účet společnosti vedený u Fio banky, a.s. 2501903135/2010.

9. V případě, že objednavatel neuhradí cenu za služby řádně a včas, a to ani v dodatečné lhůtě pěti pracovních dnů po uplynutí doby splatnosti proforma(zálohové) faktury, je provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

10. V případě, že objednavatel poruší povinnost uhradit cenu za služby řádně a včas, sjednává objednavatel a provozovatel smluvní pokutu ve výši 10% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11. Uvedené OBCHODNÍ PODMÍNKY určují vzájemná práva a povinnosti objednavatele a provozovatele, jsou oběma stranám známé a pro objednavatele i provozovatele závazné.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

AAAKonference.cz - klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto se zavazujeme chránit Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich webových stránek. Přístupem a užitím stránek AAAKonference.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací

Většinu stránek na AAAKonference.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli Vaše osobní údaje. Na některých stránkách Vás však můžeme požádat o některá data, abychom Vám mohli poskytnout nabízený produkt či službu, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit Vaše jméno a příjmení, email nebo telefon. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Použití informací

Vaše data používáme pro dodání služeb, které požadujete. Například při registraci firmy, nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

Závazek chránit osobní údaje

AAAKonference.cz - provozovatel Webadata s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.

AAAKonference.cz - klade velký důraz na ochranu vašeho soukromí. Proto se zavazujeme chránit Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dalšími souvisejícími právními předpisy. V tomto prohlášení jsou uvedeny všechny informace a opatření, která používáme pro ochranu osobních údajů uživatelů našich webových stránek. Přístupem a užitím stránek AAAKonference.cz vyjadřujete svůj souhlas s postupy získávání a použití informací, popsanými v tomto prohlášení.

Získávání informací

Většinu stránek na AAAKonference.cz můžete navštívit bez nutnosti zadávat jakékoli Vaše osobní údaje. Na některých stránkách Vás však můžeme požádat o některá data, abychom Vám mohli poskytnout nabízený produkt či službu, kterou požadujete. Mezi takové osobní údaje mohou patřit Vaše jméno a příjmení, email nebo telefon. Žádnou z těchto informací však nemusíte zadávat, ale bez nich nebude možné poskytnout požadovanou službu.

Použití informací

Vaše data používáme pro dodání služeb, které požadujete. Například při registraci firmy, nebo pro elektronické zasílání zajímavých informací.

Závazek chránit osobní údaje

AAAKonference.cz - provozovatel Webadata s.r.o. se zavazuje zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Samozřejmě plně respektujeme všechna zákonná pravidla upravující nakládání s těmito daty.

Tagy:
konference
kongresy
teambuilding

Najdi prostory podle:

Doporučujeme

Harmony Resort Javorník

Aktuální události